Súťaž o darčekový poukaz

Súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž o darčekový poukaz

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: SKZ group, s.r.o.
  Sídlo: Ždiar 530, 059 55 Ždiar
  IČO: 47591323
  DIČ: 2024097240
  Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 29853/P
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 01.12.2022 do 11.12.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť každá osoba nad 18 rokov.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže okomentoval súťažný príspevok na facebookovej stránke penzióna.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je darčekový poukaz v hodnote 100€, platnosť: 08.01.2023 – 21.12.2023.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov online losovaním.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej a internetovej stránke penziónaVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Víťaz súťaže: Lenka Uhrinová Masárová

V Ždiari, dňa 01.12.2022

Sledujte nás na Instagrame
@penzion_strachan Zobraziť Instagram